Integritetspolicy

Administratör

Företagare/företag: GoldSolutions s.r.o.
med säte i Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tjeckien
Företagets identifikationsnummer: 29460522
Bolagsverket: Filnummer: C 55296 förvaras vid Regiondomstolen i Ostrava.
E-postadress: info@daramio.com


Policy för behandling av personuppgifter

I detta dokument får du information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och skyddet av dem. Detta dokument kommer att uppdateras regelbundet.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss på ett öppet och rättvist sätt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna, särskilt GDPR och dataskyddslagen.

Vi behandlar personuppgifter om barn (dvs. personer under 15 år) endast om barnets förälder eller annan företrädare först har agerat på barnets vägnar. Som barnets förälder eller annan företrädare är du ansvarig för att säkerställa att tillhandahållandet av barnets uppgifter inte strider mot barnets intressen och att du informerar barnet om vår behandling av personuppgifter och hans eller hennes rättigheter på ett begripligt sätt.

Vi ser till att vi säkrar behandlingen av personuppgifter med hjälp av standardiserade förfaranden och tekniker. I samband med behandlingen av personuppgifter kontrollerar vi regelbundet eventuella sårbarheter, samtidigt som vi utvärderar incidenter och tillämpar sådana säkerhetsåtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra obehörig åtkomst till de behandlade uppgifterna. Vi uppdaterar regelbundet de säkerhetsåtgärder som vidtagits.


Behandlade personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier (omfattning) av personuppgifter, i syfte och på grundval av det angivna skälet (lagligheten):

Kategorier av personuppgifter Syfte Laglighet Behandlingens varaktighet

Uppgifter om kundidentifiering

(namn, efternamn, adress, registreringsnummer, momsregistreringsnummer och eventuellt andra).

 • Slutsats av kontraktet
 • Genomförande av avtalet och tillhandahållande av tjänster
 • Beställningar
 • Fakturering
 • etc.
 • Nödvändigt för att fullgöra avtalet
 • Uppfyllande av andra rättsliga skyldigheter (bokföring etc.).
Under avtalets löptid och i tre år därefter.

Kundens kontaktuppgifter

(e-post, telefon)

 • Rutinmässig kommunikation inom ramen för avtalet.
 • Kontroll av kundens krav.
 • Information om de tjänster som tillhandahålls via e-post och SMS.
 • Nödvändigt för att fullgöra avtalet.
Under avtalets löptid och tre år därefter.
Kundens e-postadress
 • Insamling av e-postadress för att skicka nyhetsbrev.
 • Kundens samtycke
5 år eller tills samtycket återkallas.

IP-adresser, våra cookies

(anonyma uppgifter)

 • Användarens tillgång till kundområdet
 • Webbplatsens funktionalitet - beställning, sökning, kundvagn osv.
 • Säkerhet och verifierbarhet
 • Nödvändigt för att fullgöra avtalet (inklusive förhandlingar före avtalstillfället).
 • Berättigat intresse
Under avtalets löptid och tre år därefter.

Reklamnätverk och statistiska kakor

(Anonyma uppgifter för: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)

 • Behandling av trafikstatistik för webbplatsen.

 • PPC-marknadsföring
 • Berättigat intresse
26 månader

Operativa loggar

(IP-adresser, webbförfrågningar, webbläsaruppgifter)

 • Säkerställande av driftsstabilitet och kontinuitet i tillhandahållandet av tjänster.
 • Säkerställande av tjänsternas säkerhet
 • Nödvändigt för att fullgöra avtalet.
 • Rättslig skyldighet
 • Berättigat intresse
6 månader

Mottagare av uppgifter

Vi har strikta regler för att avgöra vilken anställd eller avdelning som kan få tillgång till dina personuppgifter och vilka personuppgifter de kan behandla. I princip lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part, utom när vi har ditt samtycke, när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster (domänregistrering, registrering av certifikat etc.), när vi är skyldiga eller auktoriserade att göra det enligt lag eller i vårt legitima intresse (t.ex. när det gäller leverantörer eller när det gäller förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, behandling och utvärdering av trafik etc.).

Vi använder cookies och följande system från tredje part för att behandla de insamlade uppgifterna för att behandla trafikuppgifter från webbplatsen och utvärdera vår affärsverksamhet. Därmed är dina uppgifter anonyma och överföringen avser endast de uppgifter som upptäcks av mätkoderna i respektive system. Vissa leverantörer kan vara baserade i tredje land.

 • Statistiska och analytiska system (Google Analytics)
 • System för annonsering (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Behandlingstid

Enligt gällande lagstiftning (t.ex. lag 499/2004 Saml., lag om arkiv- och arkivservice, lag om mervärdesskatt nr 235/2004 Saml., lag om bokföring nr 563/1991 Saml. m.fl.) är vi skyldiga att förvara handlingar inom de angivna tidsgränserna och i enlighet med policyn för datalagring. Dina personuppgifter kommer att raderas oåterkalleligt och bortskaffas efter utgången av de angivna tidsperioderna.

Alla personuppgifter som vi behandlar enbart på grundval av ditt samtycke kommer endast att behandlas tills vi får ditt skriftliga återkallande av samtycket eller tills du använder ett automatiserat verktyg på vår webbplats (t.ex. avregistrering från vårt nyhetsbrev).

Du vill eller kan inte ge oss dina uppgifter?

Du kan vägra att ge oss de personuppgifter som vi begär av dig. Om det är uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi dock inte tillhandahålla dig den relaterade tjänsten.

Operativa loggar

När du besöker vår webbplats loggar våra servrar (liksom de flesta webbplatser) automatiskt förfrågningar till vår webbplats. Dessa serverloggar innehåller vanligtvis information om din webbförfrågan, IP-adress, webbläsaruppgifter, webbläsarspråk samt datum och tid för förfrågan. De kan också innehålla en eller flera cookies som unikt identifierar din webbläsare. Endast administratörer har tillgång till denna information och dessa uppgifter kommer aldrig att användas för att direkt identifiera dig (de används för att upptäcka tekniska problem).


Dina rättigheter

Rätten att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig

Du har rätt att få tillgång till uppgifterna och annan relaterad information. Tredje parts rättigheter får dock inte påverkas. Vi kommer i princip att överföra dina uppgifter till dig i form av elektroniska utdrag efter att ha kontrollerat din identitet för att skydda andra registrerade.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, oriktiga har du rätt att begära att de rättas. Med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna behandlas har du också rätt att få oss att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering (att bli bortglömd)

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vår behandling är omotiverad.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR.

Rätt till dataportabilitet (endast vid automatiserad behandling)

Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen sker på automatiserad väg.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina uppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte behandlingen av dina uppgifter så länge som samtycket har getts på ett giltigt sätt av dig, eller behandlingen av dina uppgifter av andra rättsliga skäl där de är tillämpliga (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att tillgodose våra legitima intressen).

Vill du begränsa marknadsföringen?

Om du har gett oss samtycke till marknadsföring, eller om du får kommersiella erbjudanden från oss av någon annan legitim anledning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller välja bort att ta emot erbjudanden genom att göra följande:

 • Vi har i våra marknadskommunikationer byggt in en möjlighet att sluta ta emot dem.
 • Du kan skriva till oss för att dra tillbaka ditt samtycke.

Observera att om du begränsar marknadsföringen kan vi fortfarande kontakta dig för att uppfylla beställningar, dvs. vi kan fortfarande använda din kontakt för att skicka dig information om beställningar som gjorts och i andra syften än marknadsföring.

Besökare på vår webbplats kan återkalla sitt samtycke till behandling av cookies genom att följa det förfarande som anges på webbplatsen.


Ditt skydd

Om du anser att någon personlig information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats på ett rimligt sätt enligt lagen kan du kontakta dataskyddsmyndigheten för att lämna in ett klagomål.

Byrån för integritets- och personuppgiftsskydd övervakar:

Dataskyddsmyndigheten.
Adress: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon.: 234 665 111 Webbplats: https://www.uoou.cz/

Bilder från nöjda kunder

Är ditt badrum eller annan inredning dekorerad med en DARAMIO-spegel?
Vi blir jätteglada om du visar oss hur spegeln ser ut hemma hos dig. Skicka gärna bilder till oss via e-post: info@daramio.com.
När du delar på sociala medier, glöm inte att lägga till #Daramio i inlägget eller tagga oss @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln