Villkor och bestämmelser

Användarvillkor

för försäljning av varor via nätbutiken www.daramio.se
Gäller från och med: 01.01.2023

Företagare/företag: GoldSolutions s.r.o.
med säte i Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tjeckien
Företagets identifikationsnummer: 29460522
Bolagsverket: Filnummer: C 55296 förvaras vid Regiondomstolen i Ostrava.
E-postadress: info@daramio.com

(nedan kallad "säljaren"“)

1.    INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1.    Dessa villkor (nedan kallade "villkor") från Säljaren reglerar, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1751(1) i lag nr 89/2012 Coll., civillagen, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "civillagen"), parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal (nedan kallat "köpeavtal") som ingåtts mellan Säljaren och en annan fysisk person (nedan kallad "köpare") via Säljarens webbutik. Nätbutiken drivs av Säljaren på webbplatsen som finns på www.daramio.se (nedan kallad "webbplatsen"), genom webbplatsens gränssnitt (nedan kallat "webbgränssnittet för butiken").

1.2.    Villkoren gäller inte i de fall då den person som avser att köpa varor av säljaren är en juridisk person eller en person som agerar i samband med beställning av varor inom ramen för sin affärsverksamhet eller inom ramen för sitt självständiga utövande av sitt yrke.

1.3.    Bestämmelser som avviker från villkoren kan avtalas i försäljningsavtalet. De avvikande bestämmelserna i köpeavtalet har företräde framför bestämmelserna i villkoren.

1.4.    Bestämmelserna i villkoren utgör en integrerad del av köpeavtalet. Köpekontraktet och de kommersiella villkoren har utarbetats i Svenska språk. Köpekontraktet kan ingås på följande sätt i Svenska språket.

1.5.    Säljaren kan ändra eller komplettera ordalydelsen i villkoren. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetstiden för den tidigare versionen av villkoren.

2.    ANVÄNDARKONTO

2.1.    Baserat på köparens registrering på webbplatsen kan köparen få tillgång till sitt användargränssnitt. Från sitt användargränssnitt kan Köparen beställa varor (nedan kallat användarkonto). Om webbgränssnittet i butiken tillåter det kan köparen också beställa varor utan registrering direkt från webbgränssnittet i butiken.

2.2.    Vid registrering på webbplatsen och vid beställning av varor är Köparen skyldig att lämna alla uppgifter korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera den information som lämnas i användarkontot när den ändras. Den information som Köparen lämnar i användarkontot och vid beställning av varor ska av Säljaren anses vara korrekt.

2.3.    Tillgången till användarkontot är säkrad genom användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att upprätthålla sekretessen för den information som krävs för att få tillgång till sitt användarkonto.

2.4.    Köparen har inte rätt att låta tredje part använda användarkontot.

2.5.    Säljaren kan säga upp användarkontot, särskilt om köparen inte använt sitt användarkonto på mer än 90 dagar eller om köparen bryter mot sina skyldigheter enligt köpeavtalet (inklusive Användarvillkoren).

2.6.    Köparen bekräftar att användarkontot kanske inte är tillgängligt kontinuerligt, särskilt med avseende på nödvändigt underhåll av säljarens hård- och mjukvaruutrustning eller nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvaruutrustning.

3.    INGÅENDE AV KÖPEAVTALET

3.1.     All presentation av varorna på webbgränssnittet i butiken är av informativ karaktär och säljaren är inte skyldig att ingå ett köpeavtal avseende dessa varor. Bestämmelserna i avsnitt 1732 (2) i civillagen ska inte tillämpas.

3.2.    Butikens webbgränssnitt ska innehålla information om varorna, inklusive priserna på de enskilda varorna och kostnaderna för att returnera varorna om varorna på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras med vanlig postväg. Priserna på varorna är inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter. Priserna på varorna gäller så länge som de visas på butikens webbgränssnitt. Denna bestämmelse begränsar inte säljarens möjlighet att ingå ett köpeavtal på individuellt överenskomna villkor.

3.3.    I butikens webbgränssnitt finns också information om de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varorna. Den information om förpacknings- och leveranskostnader som tillhandahålls i webbgränssnittet i butiken gäller endast i de fall då varorna levereras inom territoriet På Sveriges. Om säljaren erbjuder gratis leverans av varorna, är köparens rätt till gratis leverans av varorna villkorad av att det totala inköpspriset för de varor som ska levereras betalas till det belopp som anges i webbgränssnittet i butiken. Om Köparen delvis frånträder köpeavtalet och det totala inköpspriset för de varor för vilka Köparen inte har frånträtt köpeavtalet inte når upp till det minimibelopp som krävs för rätten till fri transport av varorna enligt föregående mening. Köparens rätt till fri transport av varorna ska upphöra och köparen ska vara skyldig att betala säljaren för leveransen av varorna.

3.4.    För att beställa varorna ska köparen fylla i beställningsformuläret i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller särskilt information om:

3.5.    De beställda varorna (de beställda varorna "läggs in" av köparen i den elektroniska kundvagnen i webbgränssnittet i butiken),

3.6.    betalningssättet för varornas inköpspris, uppgifter om det önskade leveranssättet för de beställda varorna och

3.7.    information om de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna (nedan gemensamt kallade "beställningen").

3.8.    Innan beställningen skickas till säljaren ska köparen tillåtas att kontrollera och ändra de uppgifter som köparen har angett i beställningen, inklusive med avseende på köparens förmåga att upptäcka och korrigera eventuella fel som gjorts vid inmatningen av uppgifter i beställningen. Köparen ska skicka beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Skicka beställning". Säljaren anser att de uppgifter som lämnats i beställningen är korrekta. Säljaren ska bekräfta mottagandet av beställningen till Köparen omedelbart efter mottagandet genom e-post till Köparens e-postadress som anges i användarkontot eller i beställningen (nedan kallad "Köparens e-postadress").

3.9.    Beroende på beställningens art (varukvantitet, inköpsprisets belopp, uppskattade fraktkostnader) har säljaren alltid rätt att be köparen om ytterligare bekräftelse av beställningen (t.ex. skriftligen eller per telefon).

3.10.    Avtalsförhållandet mellan Säljaren och Köparen etableras genom leverans av godkännandet av beställningen (accept), som Säljaren skickar till Köparen med elektronisk post till Köparens elektroniska postadress.

3.11.    Köparen samtycker till användning av distanskommunikationsmedel vid ingåendet av köpeavtalet. Köparens kostnader för användning av fjärrkommunikationsmedel i samband med ingåendet av köpeavtalet (kostnader för internetuppkoppling, kostnader för telefonsamtal) ska betalas av köparen själv och får inte avvika från grundpriset.

4.    VARANS PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1.    Köparen kan betala priset på Varorna och eventuella kostnader i samband med leveransen av Varorna enligt Köpekontraktet till Säljaren med de metoder som Säljaren erbjuder på webbgränssnittet i Butiken.

4.2.    Tillsammans med köpeskillingen ska Köparen också betala Säljaren de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varorna till det överenskomna beloppet. Om inte annat uttryckligen anges ska köpeskillingen även omfatta de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna.

4.3.    Säljaren kräver ingen deposition eller annan liknande betalning från köparen. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i villkoren om skyldigheten att betala varornas inköpspris i förskott.

4.4.    Vid kontant betalning eller vid betalning vid leverans ska köpeskillingen betalas vid mottagandet av varorna. Vid icke kontant betalning ska köpeskillingen betalas inom 5 dagar efter det att köpeavtalet har ingåtts.

4.5.    Vid kontantfri betalning är köparen skyldig att betala varornas inköpspris tillsammans med den variabla symbolen för betalningen. Vid icke-kontantbetalning uppfylls köparens skyldighet att betala köpeskillingen när det aktuella beloppet krediteras säljarens konto.

4.6.    Säljaren har rätt att, i synnerhet om det inte finns någon ytterligare orderbekräftelse från köparen (artikel 3.6), kräva betalning av hela köpeskillingen innan varorna skickas till köparen. Artikel 2119.1 i civillagen ska inte tillämpas.

4.7.    Eventuella rabatter på varornas pris som säljaren beviljar köparen kan inte kombineras.

4.8.    Om det är brukligt i affärsverksamheten eller om det föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser, ska säljaren utfärda ett skattedokument - en faktura till köparen med avseende på betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren ska utfärda skattedokumentet - fakturan till köparen efter betalning av priset för varorna och skicka den i elektronisk form till köparens elektroniska adress.

4.9.    Enligt lagen om försäljningsregister är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att inom 48 timmar registrera den mottagna försäljningen hos skatteadministratören online vid tekniskt fel.

5.    ÅNGERRÄTT FRÅN KÖPEAVTALET

5.1.    Om det inte är ett fall som avses i artikel 5.4 i villkoren eller ett annat fall där köpeavtalet inte kan hävas, har köparen rätt att häva köpeavtalet inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av varorna, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1829(1) i civillagen, varvid om föremålet för köpeavtalet är flera typer av varor eller leveransen av flera delar, ska denna tidsfrist löpa från dagen för mottagandet av den sista leveransen av varor. Återkallelsen av köpeavtalet måste skickas till säljaren inom den tidsfrist som anges i föregående mening. För att häva köpekontraktet kan köparen använda den av säljaren tillhandahållna provblanketten, som är en bilaga till villkoren. Köparen kan skicka ångerrätten från köpeavtalet bland annat till adressen till säljarens affärslokaler eller till säljarens e-postadress som anges i rubriken till dessa villkor.

5.2.    Om köpeavtalet återkallas i enlighet med artikel 5.1 i dessa villkor ska köpeavtalet hävas från början. Köparen ska skicka eller lämna tillbaka varorna till säljaren utan onödigt dröjsmål, senast inom fjorton (14) dagar efter det att han eller hon frånträtt avtalet, såvida inte säljaren har erbjudit sig att själv hämta varorna. Tidsfristen enligt föregående mening bibehålls om köparen skickar varorna innan tidsfristen löper ut. Om köparen häver köpeavtalet ska köparen stå för kostnaderna för att skicka tillbaka varorna till säljaren, även om varorna på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka på vanlig postväg.

5.3.    Om köpeavtalet hävs i enlighet med artikel 5.1 i villkoren ska säljaren återlämna de medel som mottagits från köparen inom fjorton (14) dagar efter köparens hävning av köpeavtalet på samma sätt som säljaren mottagit dem c​o​n​v​a​l​l​i​s från köparen. Säljaren ska också ha rätt att återlämna den prestation som köparen tillhandahållit redan när köparen returnerar varorna eller på annat sätt, förutsatt att köparen samtycker till detta och att köparen inte åsamkas några ytterligare kostnader. Om köparen häver köpeavtalet är säljaren inte skyldig att återlämna de medel som han eller hon har mottagit till köparen innan köparen returnerar varorna till säljaren eller bevisar att han eller hon har skickat tillbaka varorna till säljaren, beroende på vilket som inträffar först.

5.4.    Köparen erkänner att köparen i enlighet med bestämmelserna i § 1837 i civillagen inte får frånträda bland annat ett avtal om leverans av varor som har ändrats enligt köparens önskemål eller för köparens person, ett avtal om leverans av lättfördärvliga varor samt varor, från ett avtal om leverans av varor som oåterkalleligt har blandats med andra varor efter leveransen, från ett avtal om leverans av varor i förseglade förpackningar som konsumenten har avlägsnat från förpackningen och som inte kan återlämnas av hygieniska skäl, och från ett avtal om leverans av en ljud- eller bildupptagning eller ett datorprogram om originalförpackningen har skadats. Alla produkter från vårt erbjudande, med undantag för glashyllor, är tillverkade och modifierade efter kundens önskemål, så returrätten inom 14 dagar gäller inte för dem och de kan inte returneras.

5.5.    Säljaren har rätt att ensidigt kvitta kravet på ersättning för skada på varan mot köparens krav på återbetalning av köpeskillingen.

5.6.    I de fall där köparen har rätt att frånträda köpeavtalet i enlighet med bestämmelserna i § 1829 (1) i civillagen, har säljaren också rätt att frånträda köpeavtalet när som helst tills köparen tar emot varorna. I detta fall ska säljaren utan onödigt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen, kontant till det konto som köparen har angett.

5.7.    Om en gåva ges till köparen tillsammans med varorna, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med villkoret att om köparen frånträder köpeavtalet ska gåvoavtalet avseende denna gåva upphöra att gälla och köparen ska vara skyldig att återlämna gåvan tillsammans med varorna till säljaren.

6.    TRANSPORT OCH LEVERANS AV VAROR

6.1.    Om transportsättet har avtalats på särskild begäran av köparen, bär köparen risken och eventuella extra kostnader i samband med detta transportsätt.

6.2.    Om säljaren enligt köpeavtalet är skyldig att leverera hac varorna till den plats som anges av köparen i beställningen, är köparen skyldig att ta emot varorna vid leveransen.

6.3.    Om det av skäl som beror på köparen är nödvändigt att leverera varorna upprepade gånger eller på ett annat sätt än vad som anges i beställningen, ska köparen betala de kostnader som är förknippade med den upprepade leveransen av varorna eller de kostnader som är förknippade med ett annat leveranssätt.

6.4.    Vid mottagandet av varorna från transportören ska köparen kontrollera att varornas förpackning är oskadad och vid eventuella brister omedelbart meddela transportören. Om förpackningen visar sig vara skadad, vilket tyder på obehörigt intrång i försändelsen, får köparen inte ta emot försändelsen från transportören. Detta påverkar inte köparens rättigheter i fråga om ansvar för defekter i varorna och andra rättigheter som köparen har enligt allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

6.5.    Parternas ytterligare rättigheter och skyldigheter i samband med transport av varor kan regleras i säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdats av säljaren.

7.    RÄTTIGHETER TILL FÖLJD AV BRISTFÄLLIG PRESTATION

7.1.    Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om rättigheter till bristfällig prestation regleras av relevanta allmänt bindande rättsliga bestämmelser (särskilt bestämmelserna i §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 och §§ 2161-2174 i civillagen samt lag nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse).

7.2.    Säljaren är ansvarig gentemot köparen för att varorna är fria från fel vid mottagandet. I synnerhet ska säljaren vara ansvarig gentemot köparen för att vid den tidpunkt då köparen tog emot varorna:

7.2.1.    varorna har de egenskaper som parterna har kommit överens om och, i avsaknad av ett avtal, har de egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen förväntar sig med hänsyn till varornas art och på grundval av den reklam som de har gjort,
7.2.2.    Varorna är lämpliga för det ändamål för vilket säljaren uppger att de ska användas eller för vilket varor av detta slag vanligtvis används,
7.2.3.   Varorna motsvarar i kvalitet eller utförande det överenskomna provet eller exemplaret om kvaliteten eller utförande bestämdes med hänvisning till det överenskomna provet eller exemplaret,
7.2.4   Varorna har lämplig kvantitet, mått eller vikt.
7.2.5.    varorna uppfyller kraven i lagstiftningen.

7.3.    Om ett fel visar sig inom sex månader efter mottagandet ska varorna anses ha varit defekta vid mottagandet.

7.4.    Säljaren ska ha skyldigheter till följd av bristfälligt utförande åtminstone i den utsträckning som tillverkarens skyldigheter till följd av bristfälligt utförande kvarstår. Köparen har i övrigt rätt att hävda en rättighet på grund av ett fel som uppkommer i konsumtionsvarorna inom tjugofyra månader från mottagandet. Om den tidsperiod under vilken varan får användas anges på den sålda varan, på dess förpackning, i den bruksanvisning som medföljer varan eller i reklam i enlighet med annan lagstiftning, ska bestämmelserna om kvalitetsgaranti tillämpas. Genom att garantera kvaliteten förbinder sig säljaren att varan är lämplig för sitt vanliga ändamål eller behåller sina vanliga egenskaper under en viss tid. Om köparen med rätta har anklagat säljaren för ett fel i varorna, ska tiden för utövande av rättigheter enligt den bristfälliga prestandan och garantitiden inte löpa under den tid under vilken köparen inte kan använda de bristfälliga varorna.

7.5.    De bestämmelser som avses i artikel 7.4 i villkoren ska inte tillämpas på varor som sålts till ett lägre pris på det fel för vilket det lägre priset avtalats, på slitage av varorna som orsakats av deras normala användning, när det gäller begagnade varor på det fel som motsvarar den grad av användning eller slitage som varorna hade när de övertogs av köparen, eller om detta följer av varornas beskaffenhet. Köparen är inte berättigad rätten till bristfälligt utförande om köparen före övertagandet av varorna visste att varorna var bristfälliga eller om köparen orsakade felet.

7.6.    Ansvarsrätten för fel i varan ska göras gällande mot säljaren. Om det i det av säljaren utfärdade intyget om omfattningen av rätten till ansvar för fel (i den mening som avses i § 2166 i civillagen) anges en annan person som är utsedd för reparationen, som befinner sig på säljarens plats eller på en plats som ligger närmare köparen, ska köparen dock utöva rätten till reparation hos den person som är utsedd för att utföra reparationen. Utom i de fall då en annan person utses för att utföra reparationen enligt föregående mening är säljaren skyldig att ta emot reklamationen vid varje anläggning där det är möjligt att ta emot reklamationen med hänsyn till det sortiment av produkter som säljs eller tjänster som tillhandahålls, eller vid säljarens säte eller verksamhetsställe. Säljaren är skyldig att ge köparen en skriftlig bekräftelse på när köparen har utövat sin rätt, vilket innehåll klagomålet har och vilken metod för hantering av klagomålet köparen kräver, samt en bekräftelse på datum och metod för hantering av klagomålet, inklusive bekräftelse på reparationen och reparationens varaktighet, eller en skriftlig motivering av avslaget på klagomålet. Denna skyldighet gäller även andra personer som utsetts av säljaren att utföra reparationen.

7.7.    Köparen kan särskilt hävda sina rättigheter inom ramen för ansvaret för fel i varorna personligen på den etableringsadress som anges i rubriken för dessa villkor eller via e-post på den adress som anges i rubriken för dessa villkor.

7.8.    Köparen ska underrätta säljaren om den rättighet som han har valt när han anmäler felet eller utan onödigt dröjsmål efter anmälan av felet. Köparen får inte ändra sitt val utan säljarens samtycke, detta gäller inte om köparen har begärt reparation av ett fel som visar sig vara irreparabelt.

7.9.    Om varorna inte har de egenskaper som anges i artikel 7.2 i villkoren kan köparen också kräva leverans av nya varor utan defekter, såvida detta inte är orimligt på grund av felets art. Om felet endast gäller en del av varorna kan köparen dock endast kräva utbyte av delen, om detta inte är möjligt kan köparen häva avtalet. Om detta dock är oproportionerligt med hänsyn till felets art, särskilt om felet kan avhjälpas utan onödigt dröjsmål, har köparen rätt att få felet avhjälpt utan kostnad. Köparen har också rätt till leverans av nya varor eller utbyte av delar vid avhjälpta fel om han inte kan använda varorna på ett korrekt sätt på grund av att felet återkommer efter reparationen eller på grund av ett större antal fel. I detta fall har köparen också rätt att häva avtalet. Om köparen inte häver avtalet eller inte utövar sin rätt till leverans av nya varor utan fel, till utbyte av delar eller till reparation av varorna, kan han kräva en skälig rabatt. Köparen har också rätt till en skälig rabatt om säljaren inte kan leverera nya varor utan fel, ersätta en del av varan eller reparera varan, eller om säljaren inte avhjälper felet inom rimlig tid eller om det skulle orsaka köparen avsevärda svårigheter att avhjälpa felet.

7.10.    Om säljaren inte utövar rätten till ersättning inom en månad efter utgången av den tid inom vilken felet måste påpekas, ska domstolen dock inte bevilja rätten om säljaren hävdar att rätten till ersättning inte har utövats i tid.

7.11.    Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med säljarens ansvar för fel kan regleras i säljarens reklamationsbestämmelser.

8.    PARTERNAS ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8.1.    Köparen förvärvar äganderätten till Varorna vid betalning av hela köpeskillingen för Varorna.

8.2.    Säljaren ska inte vara bunden av några uppförandekoder i förhållande till köparen i den mening som avses i avsnitt 1826(1)(e) i civillagen.

8.3.    Konsumentklagomål hanteras av Säljaren via den elektroniska adress som anges i rubriken till dessa Användarvillkor. Säljaren ska skicka information om hanteringen av köparens klagomål till köparens elektroniska adress. Inga andra regler för hantering av klagomål fastställs av Säljaren.

8.4.    Behörig domstol för utomrättslig reglering av konsumenttvister som uppstår i samband med köpeavtalet är Tjeckiska Trade Inspection Authority, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-nr: 000 20 869, internetadress: https://adr.coi.cz/cs. Plattformen för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen enligt köpeavtalet.

8.5.    Europeiska konsumentcentrumet vid Tjeckien, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz, är kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning online för konsumenttvister).

8.6.    Köparen kan hänskjuta ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller statlig tillsynsmyndighet. Säljaren har tillstånd att sälja varor med hjälp av ett handelstillstånd. Handelskontrollen utförs inom ramen för sin behörighet av den behöriga handelsmyndigheten. Tillsynen över skyddet av personuppgifter utförs av byrån för skydd av personuppgifter. Den Tjeckiska Handelsinspektionsmyndigheten övervakar efterlevnaden av lag nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, inom ett fastställt tillämpningsområde.

8.7.    Köparen tar härmed på sig risken för ändrade omständigheter i den mening som avses i § 1765.2 i civillagen.

9.    SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

9.1.    Säljaren ska uppfylla sin informationsskyldighet gentemot Köparen i den mening som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan kallad "GDPR") avseende behandling av Köparens personuppgifter för fullgörandet av köpeavtalet, i syfte att förhandla om köpeavtalet och i syfte att fullgöra säljarens offentliga skyldigheter genom ett separat dokument.

10.    SKICKA KOMMERSIELLA MEDDELANDEN OCH LAGRING AV COOKIES

10.1.    Köparen godkänner att säljaren skickar kommersiella meddelanden till köparens e-postadress eller telefonnummer i enlighet med bestämmelserna i § 7.2 i lag nr 480/2004 Coll. om vissa tjänster i informationssamhället och om ändring av vissa lagar (lagen om vissa tjänster i informationssamhället), i dess ändrade lydelse. Säljaren fullgör sin informationsskyldighet gentemot köparen enligt artikel 13 i GDPR i samband med behandlingen av köparens personuppgifter för att skicka kommersiella meddelanden genom ett separat dokument.

10.2.    Säljaren uppfyller sina rättsliga skyldigheter i samband med eventuell lagring av cookies på köparens enhet genom ett separat dokument.

11.    LEVERANS

11.1.    Köparen kan delges på köparens elektroniska adress.

12.    SLUTBESTÄMMELSER

12.1.    Om det förhållande som etableras genom köpeavtalet innehåller ett internationellt (utländskt) inslag är parterna överens om att förhållandet ska regleras av tjeckisk lag. Genom att välja lag enligt föregående mening berövas köparen, som är konsument, inte det skydd som ges av de bestämmelser i rättsordningen som inte kan frångås avtalsmässigt och som annars skulle gälla i avsaknad av ett lagval enligt bestämmelserna i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

12.2.    Om någon bestämmelse i Användarvillkoren är eller blir ogiltig eller ineffektiv ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en bestämmelse vars innebörd ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. Om en bestämmelse är ogiltig eller ineffektiv ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser.

12.3.    Köpeavtalet, inklusive Användarvillkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt.

12.4.    Ett exempel på blankett för återkallelse av köpeavtalet bifogas i Användarvillkoren.

12.5.    Säljarens kontaktuppgifter anges i rubriken till dessa Användarvillkor.                       

Bilder från nöjda kunder

Är ditt badrum eller annan inredning dekorerad med en DARAMIO-spegel?
Vi blir jätteglada om du visar oss hur spegeln ser ut hemma hos dig. Skicka gärna bilder till oss via e-post: info@daramio.com.
När du delar på sociala medier, glöm inte att lägga till #Daramio i inlägget eller tagga oss @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln
Daramio - kundens foto på spegeln